<…مزایده ها و مناقصات …> استعلام آب منطقه شفق استان اصفهان

اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

آگهی استعلام تامین کننده آب مورد نیاز جهت فضای سبز مجموعه شفق ذب آهن اصفهان (پرسعام شماره ۹۷۲۱۸۲)

 این شرکت در نظر دارد تأمین آب مورد نیاز برای فضای سبز را به مجموعه پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند در هنگام بازدید از محل جمع آوری شرف آهن اصفهان و با توجه به شرایط زیر نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۳۰/۱۱ تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷ اقدام نمایند.

 • پیمانکار موظف است آب مناسب آبیاری فضای سبز (PH و EC مناسب) را طبق درخواست و برنامه کارفرما بوسیله تانکر آبرسانی در مجموعه شفق زب آهن اصفهان تحویل بگیرید. بدیهی است اگر آب تحویل داده شده با کیفیت لازم نباشد در صورت عدم تأیید آب مورد نظر، پیمانکار موظف است در زمان مناسب نسبت به تامین مناسب آب اقدام کند و اگر مشخص شود، به دلیل کیفیت آب به فضای سبز آسیب وارد شده در صورت عدم تأیید آب مورد نظر جبران خسارت وارده برآورد و از مطالبات پیمانکار می شود.
 • تعداد روزهای کاری در هفته به درخواست کارفرما و در زمان خاتمه و غیر تعطیل است.
 • پیمانکار موظف است که تمام موارد ایمنی را رعایت کند و در صورت هر گونه حادثه و مشکالت مسئولیت و هزینه مربوطه از نظر قضایی و قضایی و قانونی بر قرارداد.
 • مقدار آب مورد نیاز برای هفت ماه حدود ۲۵۰۰ سرویس تانکر ۸۰۰۰ لیتر (حدود ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر آب) پیش بینی می شود. بدیهی است این مقدار آب برآوردی و افزودن یا اضافه کردن مقدار فوق هیچ تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند.
 • اگر ظرفیت تانکرهای آبرسانی پیمانکار بیشتر یا کمتر از ۸۰۰۰ لیتر باشد، مقدار آن به ۸۰۰۰ لیتر تبدیل می شود و به ترتیب ۸۰۰۰ لیتر به پرداخت پرداخت پیمانکار پرداخت می شود. لازم به ذکر است مسئولیت رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی و ترافیک بعهده پیمانکار است.
 • بهاساس قرارداد براساس تعداد سرویسهای آب تحویل شده در هر ماه که به تأیید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت ذوب آهن رسید، صورتحساب آن توسط پیمانکار برمبنای پیشنهاد قیمت تنظیم و ارائه می شود که پس از تقسیم ده درصد بابت انجام کار و حقوق قانونی به پرداخت پیمانکار می شود.
 • پیمانکار هنگام قرارداد مبلغ ۱۰٪ (ده درصد) کل مبلغ پیشنهاد پیشنهاد شده برای ضمانت اجرای وظایف تحویل کارفرما است که در پایان قرارداد پس از پرداخت کامل به او بازپرداخت خواهد شد.
 • کلیه کسور قانونی متعلقه موضوع قرارداد بعهده و هزینه پیمانکاری است.
 • به این قرارداد هیچ نوع قیمتی بالاسری و تعدیل نداشته است.
 • پیمانکار متعهد به رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۲/۱۱/۸۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل آن است.
 • پیشنهاد قیمت باید با امضای مهر و یا اثر انگشت شرکت کننده و در بسته بندی در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت انجام دهید.
 • کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

مبلغ پیشنهاد برای هر سرویس تانکر ۸۰۰۰ لیتری آب به شماره. . . . . . . . . . . . . ریال و به حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ریال

و برای حدود ۲۵۰۰ سرویس تانکر ۸۰۰۰ لیتری به عدد. . . . . . . . . . . . . . . . ریال و به حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ریال

نام شرکت کننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره اقتصادی یا کد ملی :. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

آدرس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                              امضاء و مهر یا اثر انگشت

 

آگهی استعلام آب شفق ۹۷

جهت مشاهده آنلاین و دریافت فایل میزبانی از لینک ذیل اقدام فریید

مشاهده و دریافت فایل

ارسال فایل
poyeshbuild@outlook.com


ارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد