<…مزایده ها و مناقصات …> آگهی استعلام تأمین یکدستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن ( استعلام شماره ۹۷۲۱۳۹ )

آبان ۲۸, ۱۳۹۷

 آگهی استعلام تأمین یکدستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن ( استعلام شماره ۹۷۲۱۳۹ )

این شرکت در نظر دارد تأمین یکدستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن جهت انجام امور محوله در کارگاههای کارفرما مستقر در محوطه کارخانه ذوب آهن اصفهان ( و در صورت نیاز در شهرهای اطراف تا شعاع ۵۰ کیلومتری کارخانه ذوب آهن ) را به مدت ۶ ( شش ) ماه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل و در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۲۹/۰۸/۹۷ اقدام نمایند.

 • کلیه هزینه های سوخت ، روغن ، تعمیرات کلی و جزئی و . . . دستگاه بعهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف می باشد دستگاه مورد نظر را به هزینه خود بیمه شخص ثالث ، سرنشین ، بیمه بدنه کامل ، سرقت وآتش سوزی نماید و پس از بیمه نمودن کامل نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.
 • پیمانکار متعهد میگردد افراد واجد شرایطی را بعنوان راننده دستگاه معرفی نماید و موظف به رعایت کلیه قوانین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در مورد رانندگان خود می باشد.
 • ایاب و ذهاب ( باسرویسهای عمومی ذوب آهن ) و تأمین غذا راننده دستگاه مورد نظر به عهده و هزینة کارفرما می باشد.
 • محوطه کار و برنامه کاری روزانه دستگاه از طریق نماینده کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و پیمانکار ملزم به انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق نظر نماینده کارفرما می باشد.
 • ساعت کاری دستگاه فوق روزانه ۸ ساعت و ۵ روز در هفته می باشد و در صورت نیاز کارفرما در ایام تعطیل و غیر تعطیل و هر ساعت از شبانه روز پیمانکار باید انجام وظیفه نماید که وجه آن به ازای ساعات تأیید شده و با نرخ قرارداد به وی پرداخت می گردد.
 • پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه و مشکل مسئولیت و هزینه مربوطه از نظر حقوقی و قضائی و جزائی و قانونی برعهدة پیمانکار می باشد. لازم بذکر است مسئولیت رعایت کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی و ترافیکی بعهده پیمانکار می باشد.
 • میزان ساعت مورد نیاز برای هر دستگاه در طول مدت قرارداد حدود ۱۰۰۰ ساعت پیش بینی می گردد . بدیهی است این مقدار ساعت برآوردی بوده و کسر یا اضافه شدن آن هیچ تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند.
 • بهای قرارداد براساس میزان ساعت کارکرد در هر ماه که به تأیید نماینده کارفرما رسیده باشد صورت وضعیت آن توسط پیمانکار بر مبنای قیمت پیشنهادی تنظیم و ارائه می گردد که پس از کسر ده درصد بابت حسن انجام کار وکسورات قانونی به پیمانکار پرداخت میگردد.
 • پیمانکار هنگام عقد قرارداد باید معادل ۱۰% ( ده درصد ) کل مبلغ پیشنهادی سفته بابت تضمین انجام تعهدات تحویل کارفرما نماید که در پایان قرارداد پس از تسویه حساب کامل به وی مسترد خواهد شد. همچنین از مبلغ کارکرد هر ماه پیمانکار معادل ۱۰% ( ده درصد ) بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود که در پایان قرارداد در صورت رعایت کلیه شرایط قرارداد و تأیید نماینده کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
 • کلیه کسور قانونی متعلقه موضوع قرارداد بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و پرداخت آخرین مطالبات پیمانکار منوط به ارائه برگه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
 • به این قرارداد هیچگونه ضریب بالاسری و تعدیلی تعلق نمی گیرد.
 • پیشنهاد قیمت بایستی با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت گردد.
 • کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

مبلغ پیشنهادی برای هر ساعت جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن به عدد . . . . . . . . . . . . . ریال و به حروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

و برای حدود ۱۰۰۰ ساعت جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن به عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال و به حروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

نام شرکت کننده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره اقتصادی یا کد ملی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آدرس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                 امضاء و مهر یا اثر انگشتارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)