<…مزایده ها و مناقصات …> آگهی استعلام تأمین سه دستگاه مکانیزم

آبان ۲۸, ۱۳۹۷

آگهی استعلام تأمین سه دستگاه مکانیزم شامل یکدستگاه کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ ، یکدستگاه تریلر و یکدستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن ( استعلام شماره ۹۷۲۱۳۸ )

 این شرکت در نظر دارد تأمین سه دستگاه مکانیزم شامل یکدستگاه کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ ، یکدستگاه تریلر و یکدستگاه جرثقیل ( بوم تراک ۱۰ تن ) جهت در اختیاری مدیریت اموال و انبار ذوب آهن را به مدت ۱۰ ( ده ) ماه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل و در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۲۹/۰۸/۹۷ اقدام نمایند.

 • کلیه هزینه های سوخت ، روغن ، تعمیرات کلی و جزئی و . . . مکانیزم ها بعهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف می باشد مکانیزم های مورد نظر را به هزینه خود بیمه شخص ثالث ، سرنشین ، بیمه بدنه کامل ، سرقت وآتش سوزی نماید و پس از بیمه نمودن کامل نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.
 • پیمانکار متعهد میگردد افراد واجد شرایطی را بعنوان راننده مکانیزم ها معرفی نماید و موظف به رعایت کلیه قوانین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در مورد رانندگان خود می باشد.
 • ایاب و ذهاب ( باسرویسهای عمومی ذوب آهن ) و تأمین غذا رانندگان مکانیزم های مورد نظر به عهده و هزینة کارفرما می باشد.
 • محوطه کار و برنامه کاری روزانه مکانیزم ها از طریق دستگاه نظارت ذوب آهن (مدیریت اموال و انبار ) در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و پیمانکار ملزم به انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق نظر دستگاه نظارت ذوب آهن می باشد.
 • ساعت کاری مکانیزم های فوق روزانه ۸ ساعت و ۵ روز در هفته می باشد و در صورت نیاز بهره بردار در ایام تعطیل و غیر تعطیل و هر ساعت از شبانه روز پیمانکار باید انجام وظیفه نماید که وجه آن به ازای ساعات تأیید شده و با نرخ قرارداد به وی پرداخت می گردد.
 • پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه و مشکل مسئولیت و هزینه مربوطه از نظر حقوقی و قضائی و جزائی و قانونی برعهدة پیمانکار می باشد. لازم بذکر است مسئولیت رعایت کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی و ترافیکی بعهده پیمانکار می باشد.
 • میزان ساعت مورد نیاز برای هر دستگاه در طول مدت قرارداد حدود ۱۷۰۰ ساعت پیش بینی می گردد . بدیهی است این مقدار ساعت برآوردی بوده و کسر یا اضافه شدن آن هیچ تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند.
 • بهای قرارداد براساس میزان ساعت کارکرد در هر ماه که به تأیید دستگاه نظارت ذوب آهن رسیده باشد صورت وضعیت آن توسط پیمانکار بر مبنای قیمت پیشنهادی تنظیم و ارائه می گردد که پس از کسر ده درصد بابت حسن انجام کار وکسورات قانونی به پیمانکار پرداخت میگردد.
 • پیمانکار هنگام عقد قرارداد باید معادل ۱۰% ( ده درصد ) کل مبلغ پیشنهادی سفته بابت تضمین انجام تعهدات تحویل کارفرما نماید که در پایان قرارداد پس از تسویه حساب کامل به وی مسترد خواهد شد. همچنین از مبلغ کارکرد هر ماه پیمانکار معادل ۱۰% ( ده درصد ) بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود که در پایان قرارداد در صورت رعایت کلیه شرایط قرارداد و تأیید نماینده کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
 • کلیه کسور قانونی متعلقه موضوع قرارداد بعهده و هزینه پیمانکار می باشدو پرداخت آخرین مطالبات پیمانکار منوط به ارائه برگه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
 • به این قرارداد هیچگونه ضریب بالاسری تعلق نمی گیرد و از ابتدای سال۹۸ براساس تعدیل ابلاغی ذوب آهن به قیمتهای پیشنهادی تعدیل اعمال خواهد شد.
 • پیشنهاد قیمت بایستی با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت گردد.
 • کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

ردیف       نوع مکانیزم        محل کار مکانیزم کل ساعت کارکرد بهای هر ساعت (ریال)           جمع کل ( ریال )
۱ کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ انبارها و محوطه کارخانه ذوب آهن ۱۷۰۰    
۲ تریلر انبارها و محوطه کارخانه ذوب آهن ۱۷۰۰    
۳ جرثقیل ( بوم تراک ۱۰ تن ) انبارها و محوطه کارخانه ذوب آهن ۱۷۰۰    
جمع کل به حروف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال  

نام شرکت کننده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره اقتصادی یا کد ملی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آدرس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                 امضاء و مهر یا اثر انگشتارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)