<…مزایده ها و مناقصات …> آگهی استعلام اجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی)

آبان ۱۶, ۱۳۹۷

آگهی استعلام  اجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی سکوهای تماشاچیان ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر (استعلام شماره ۹۷۲۱۳۵)

این شرکت در نظر  دارداجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی ، و بتن ریزی  سکوهای ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر را از طریق استعلام بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن بازدید از محل و در نظرگرفتن شرایط زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت ۱۴روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۷ اقدام نمایند. نماید.

 • بهای مورد قرارداد بر اساس صورت وضعیت که به تایید کارفرما رسیده باشد و بر مبنای قیمت پیشنهادی پرداخت می گردد.
 • درصورت نیاز به هرگونه ماشین آلات جهت اجرای عملیات ، تامین دستگاه و سوخت آن بعهده پیمانکار می باشد.
 • شرکت در قبول و رد پیشنهادات مختار می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و … بعهده پیمانکار می باشد.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری اموال پروژه از قبیل میلگرد و متریال و … بعهده پیمانکار می باشد.
 • برنده استعلام در صورت انعقاد قرارداد می بایست ۵ % مبلغ پیشنهاد را به عنوان سپرده حسن اجرای تعهدات به نام شرکت واریز نماید.
 • کلیه تجهیزات شامل قالب ، دستگاه های خم و برش آرماتور و سایر تجهیزات مرتبط بعهده پیمانکار می باشد.
 • پیشنهاد قیمت بایستی با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته ارائه گردد.
 • اجرای آرماتور بندی با میلگرد آجدار از نوع AII یا AIII  با قطر های ۸ تا ۱۸ میلیمتر شامل بریدن ، خم کردن  و کار گذاشتن.مبلغ پیشنهادی هر کیلوگرم ……………………………………………………………. ریال.
 • اجرای آرماتور بندی با میلگرد آجدار از نوع AII یا AIII  با قطر های بالاتراز  میلیمتر۲۰ شامل بریدن ، خم کردن  و کار گذاشتن. مبلغ پیشنهادی هر کیلوگرم ……………………………………………………………………….. ریال.
 • اجرای قالب بندی و بتن ریزی هر متر مکعب ………………………………………………………………………………..ریال.
 • نصب اسکلت فلزی (جرثقیل و کلیه تجهیزات با پیمانکار) هر کیلوگرم ……………………………………………..ریال.
 • نصب اسکلت فلزی (جرثقیل و کلیه تجهیزات با شرکت پویش) هر کیلوگرم ……………………………………..ریال.
 • بولت گذاری شامل نصب و رگلاژ و نصب Embeded  و سایر قطعات فلزی مدفون و غیر مدفون در بتن به ازای هر کیلوگرم ……………………………………………………………. ریال.

نام شرکت کننده:………………………………………………. شماره اقتصادی یا کد ملی : ……………………………………………………

آدرس : ………………………………………………………………………………………………….. تلفن : ………………………………………….

                                                                                                                         امضاء و مهر یا اثر انگشتشارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)