<…پروژه ها …> ساخت یک ست تابلو ریتال، تابلو برق و اتوماسیون

آبان ۲, ۱۳۹۷

–  ساخت تابلو برق و اتوماسیون مربوط به پروژه مدنیزاسیون چدن ریزی کوره بلند ۱

عملیات ساخت کالاهای فوق با استفاده از پرسنل فنی شاغل در شرکت و با بکارگیری پیمانکار متخصص و مجرب در کارگاههای ۲۷
و ۲۹ ذوب آهن اصفهان.

– ساخت یک ست تابلو ریتال مربوط به پروژه بارگیری کوره بلند ۱

عملیات ساخت کالاهای فوق با استفاده از پرسنل فنی شاغل در شرکت و با بکارگیری پیمانکار متخصص و مجرب در کارگاههای ۲۷
و ۲۹٫

آخرین پروژه ها