<…پروژه ها …> ایاب و ذهاب پرسنل ذوب آهن اصفهان

آبان ۲, ۱۳۹۷

ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ( حمل و نقل زمینی ) پرسنل شاغل ( رسمی و پیمانکاری ) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
ساکن منطقه “الف” با خودروهای جمعی مناسب .

در قالب این پیمان حدود ۹۰ دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و میدل باس بکارگیری شده است .
ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان منطقه “ب” ذوب آهن اصفهان :
« ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ( حمل و نقل زمینی ) پرسنل شاغل ( رسمی و پیمانکاری ) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
ساکن منطقه “ب” با خودروهای جمعی مناسب »
در قالب این پیمان حدود ۲۴۰ دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و میدل باس بکارگیری شده است .

آخرین پروژه ها